Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Biblioteka Publiczna w Babimoście

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
  • Wstęp Deklaracji
Biblioteka Publiczna im. Wiesława Sautera w Babimoście zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.wrota.lubuskie.pl/biblioteka/
  • Daty publikacji i aktualizacji
Publikacja strony internetowej – 2016
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 07.06.2022r.
 
  • Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  1. Brak mechanizmów ułatwiających dostęp dla osób słabowidzących i niedowidzących.
  2. Brak pętli indukcyjnych.
Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:
1. Podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
2. Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia .
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez Bibliotekę Publiczną im. Wiesława Sautera  w Babimoście.
Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzie https://achecker.ca/ , z którego wynika, że strona jest dostępna pod względem technicznym.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu.
 
  • Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aleksandra Górnicka, adres poczty elektronicznej: bibliotekababimost@wp.pl  . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 683512069. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 
  • Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/pl)
 
  • Dostępność architektoniczna
Biblioteka Publiczna im. Wiesława Sautera, ul. Gagarina 21, 66-110 Babimost
1. Biblioteka Publiczna im. Wiesława Sautera mieści się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.
2. Wejście do budynku odbywa się schodami z poręczą lub podjazdem dla wózków inwalidzkich.
3.Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
4. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
5. Pomieszczenie Biblioteki znajduje się na parterze budynku i jest dostępne dla osób na wózkach.
6. Pomieszczenie Dyrektora znajduję się na poziomie ,,0”
7. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
8. Szatnia dla osób niepełnosprawnych  jest dostępna na parterze.
9. Nie posiadamy parkingu dla osób niepełnosprawnych.
10. Do pomieszczenia Biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
11. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
12. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 
Filia Bibliotekczna, ul. Gromadzka 3, 66-111 Nowe Kramsko
1. Budynek nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.
2. Do budynku prowadzą schody.
3. Poziom ,,1” nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy dla osób niepełnosprawnych.
4. Toaleta nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
6. Wejście do pomieszczenia Biblioteki  posiada próg
7. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.
8. Do pomieszczenia Biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 
 
 

ZAŁĄCZNIKI:

Nasza biblioteka

Godziny otwarcia

Biblioteka Publiczna

w Babimoście

Poniedziałek 800-1800
Wtorek 800-1800
Środa 800-1800
Czwartek 800-1800
Piątek 800-1800
Sobota nieczynne

 

Filia w Nowym Kramsku

Poniedziałek 1000-1400
Wtorek 900-1300
Środa 1400-1800
Czwartek 900-1300
Piątek 1400-1800

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: