Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Biblioteka Publiczna w Babimoście

Regulamin

REGULAMIN

              Korzystania z wypożyczalni, czytelni oraz czytelni internetowej 

                w Bibliotece Publicznej im. Wiesława Sautera w Babimoście    

                             oraz Filii Bibliotecznej w Nowym Kramsku

§ 1

Przepisy ogólne- warunki korzystania z Biblioteki

 

1. Ze zbiorów Biblioteki Publicznej w Babimoście oraz Filii Bibliotecznej  w Nowym Kramsku zwanej dalej Biblioteką korzystać mogą wszyscy zainteresowani.                                                                                       

2. Podstawą do korzystania ze zbiorów bibliotecznych jest znajomość zasad określonych w niniejszym Regulaminie potwierdzona podpisaniem stosownego zobowiązania oraz posiadanie karty bibliotecznej. Bez karty można korzystać ze zbiorów tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, za zgodą bibliotekarza, jedynie na miejscu.

3. Za czytelników niepełnoletnich lub nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych zobowiązanie, o którym mowa w ust. 2 podpisują ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni, którzy tym samym zobowiązują się do ponoszenia odpowiedzialności za działania osób, w imieniu których działają oraz za przestrzeganie przez osoby te niniejszego Regulaminu. Przez Czytelnika w rozumieniu niniejszego Regulaminu rozumie się także osoby będące przedstawicielami ustawowymi bądź opiekunami prawnymi osób korzystających z Biblioteki nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych.
3a. Biblioteka nie bierze odpowiedzialności za czytelników niepełnoletnich lub nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, przebywających w Bibliotece bez rodzica lub opiekuna prawnego.

4. Czytelnik zobowiązany jest do przekazywania informacji o każdorazowej zmianie adresu zamieszkania.

5. Osoby, które nie posiadają zameldowania na terenie Polski mogą korzystać ze zbiorów tylko na miejscu za zgodą bibliotekarza.

6. Z wypożyczalni, czytelni, czytelni internetowej mogą korzystać tylko osoby zapisane do Biblioteki.

7. Ze zbiorów biblioteki nie mogą korzystać:

a) osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających

b)  osoby pozbawione praw korzystania ze zbiorów bibliotecznych

c) osoby, które swoim zachowaniem zakłócają pracę czytelnikom i dezorganizują pracę biblioteki

8. Biblioteka ma prawo pobierać następujące opłaty:

a) za obsługę wypożyczeń międzybibliotecznych (czytelnik zobowiązany jest pokryć koszty przesyłki poleconej lub innej i opakowania zabezpieczającego, a także wszelkie opłaty naliczone przez Bibliotekę wypożyczającą)

- aktualnie obowiązująca opłata pocztowa za przesyłkę.

b) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych  w określonym terminie Biblioteka ma prawo pobierać;

1. Opłata za zagubioną, zniszczoną lub niekompletną książkę - w wysokości aktualnej ceny rynkowej. W przypadku wypożyczenia dzieła wielotomowego  i nie zwrócenia lub zniszczenia jednej jego części, czytelnik odpowiada tak, jak za nie zwrócenie lub zniszczenie całości dzieła. Pozostałe tomy stanowią nadal własność Biblioteki. W przypadku książek nie wznawianych minimalna wartość odszkodowania wynosi 35 zł. za książki z literatury pięknej. Za książki z literatury naukowej minimalna wartość odszkodowania wynosi 70zł . Ostateczną wartość odszkodowania ustala bibliotekarz.

2. Opłata za zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie płyty CD z nagraniem tekstu literackiego (audiobook) wysokości ceny rynkowej.

 Wszelkie opłaty i odszkodowania powinny zostać uregulowane niezwłocznie. W przypadku odmowy uiszczenia opłat Biblioteka może dochodzić swoich roszczeń korzystając z pośrednictwa firmy windykacyjnej i na drodze sądowej.

 

§ 2

Wypożyczenia

1. W wypożyczalni obowiązuje system wolnego dostępu do półek.

2. Książki wypożyczone są na okres 1 miesiąca, a suma wypożyczonych książek na koncie czytelnika nie może przekroczyć 5 woluminów.

3. Za dzień zwrotu przyjmuję się dzień odpisania woluminu z konta czytelnika.

4. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników lub ustalić krótszy okres wypożyczenia, jeżeli stanowi ona szczególnie poszukiwaną pozycję. Prośba o przedłużenie terminu zwrotu powinna zostać zgłoszona najpóźniej w dniu, w którym czytelnik miał obowiązek oddać wypożyczone pozycje.

5. Z księgozbioru podręcznego czytelni można korzystać tylko na miejscu w bibliotece za pośrednictwem bibliotekarza.

6. Czytelnik korzystający z biblioteki na miejscu powinien:

-pozostawić wierzchnią odzież w  wyznaczonym miejscu

-wpisać się do zeszytu czytelni.

7.Biblioteka umożliwia korzystanie ze zbiorów spoza Babimostu w ramach wypożyczania międzybibliotecznego. Czytelnik zobowiązany jest do zapłaty kosztów związanych z obsługą tych wypożyczeń.

8. Wypożyczalnia międzybiblioteczna nie sprowadza materiałów z zagranicy.

9. Czytelnik składa zamówienie osobiście wypełniając kartę zamówienia z podaniem podstawowych danych bibliograficznych oraz własnych danych osobowych.

10. Maksymalnie można jednorazowo zamówić 5 egzemplarzy materiałów bibliotecznych.

11. Z wypożyczonych materiałów można korzystać w czasie określonym przez bibliotekę wypożyczającą.

12. Prawo składania zamówień mają czytelnicy Biblioteki Publicznej  w Babimoście posiadający ważna kartę biblioteczną, mający uregulowane wszelkie zobowiązania wobec Biblioteki.

13. Czas  realizacji zamówienia wynosi 1-6 tygodni.

 

§ 3

Czytelnia Internetowa

1. Prawo do korzystania z komputerów mają czytelnicy zapisani do biblioteki.          

2. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody od bibliotekarza.

3. Czas pracy przy komputerze reguluje bibliotekarz.

4. Przy stanowisku komputerowym może pracować tylko jedna osoba.

5. Stanowiska komputerowe przeznaczone są do realizacji celów edukacyjnych i informacyjnych (nie rozrywkowych). Bezwzględnie zabrania się odwiedzania stron www przedstawiających treści pornograficzne, faszyzujące, rasistowskie, zagrażające godności i wolności człowieka.

6. Nie wolno zmieniać ustawień komputera, wgrywać własnych programów, usuwać zainstalowanych.

7. Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych (np. włączać i wyłączać komputera, rozłączać kabli zasilających).

8. W przypadku „zawieszenia” pracy komputera należy powiadomić o tym pracownika biblioteki, bez podejmowania próby naprawy.

9.  Bezwzględnie zabrania się spożywania posiłku lub picia napojów podczas korzystania z komputerów.

10. Za ewentualne szkody wynikające z niewłaściwego posługiwania się sprzętem komputerowym odpowiada czytelnik (klawiatura, myszka, fizyczne uszkodzenie monitora i obudowy komputera).

11. Osoba, która nie stosuję się do Regulaminu Czytelni Internetowej i Regulaminu Biblioteki Publicznej pozbawiona będzie możliwości korzystania ze sprzętu komputerowego.

 

§ 4

Poszanowanie książek i innych zbiorów

1. Czytelnik powinien szanować wypożyczone zbiory, chronić je przed wszelkimi uszkodzeniami i zniszczeniami.

2. Zabrania się niszczenia książek, w tym przez podkreślenie tekstu i nanoszenie uwag na marginesach.

3. Czytelnik i bibliotekarz powinni zwrócić uwagę na stan zbiorów przed ich wypożyczeniem.

§ 5

Zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenie zbiorów bibliotecznych

1. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia zbioru bibliotecznego odpowiada czytelnik według następujących zasad:

- za wartość dzieła przyjmuje się aktualną cenę rynkową oszacowaną przez bibliotekarza,

-w przypadku pozycji najwartościowszych w księgozbiorze dopuszcza się możliwość pobierania nawet trzykrotnej wartości.

2. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia wypożyczonego dzieła czytelnik jest zobowiązany odkupić identyczne dzieło. O ile odkupienie jest niemożliwe czytelnik powinien uiścić opłatę ustaloną przez bibliotekarza.

3. W przypadku zagubienia części wypożyczonego działa (tomu) czytelnik winien odkupić taki sam tom lub całość dzieła.

4. Jeżeli czytelnik nie naprawi wyrządzonej szkody zostanie zawieszony w prawach Czytelnika.

 

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania zawartych w nim postanowień, co potwierdza swoim podpisem.

2. Rozstrzyganie spraw nie ujętych w niniejszym Regulaminie należy do Dyrektora Biblioteki.

3. Regulamin udostępnia się do wglądu poprzez wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biblioteki, w Filii Bibliotecznej oraz na stronie www biblioteki.

4. Dokonanie zmian Regulaminu jest możliwe poprzez wywieszenie informacji o zmianach, przez okres nie krótszy niż 4 tygodnie licząc do dnia wejścia w życie planowanych zmian.

5. Biblioteka Publiczna im. Wiesława Sautera w Babimoście jako administrator danych informuję, że Pani (-a) dane będą przetwarzane w celu statystycznym.

Dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani( –u) prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zarejestrowania Pani (-a) w Bibliotece. Zgodnie  z przepisami Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), c) oraz f) RODO w celu realizacji zadań statutowych Biblioteki, w tym w celu udostępniania zbiorów, ochrony materiałów bibliotecznych, świadczenia usług bibliotecznych, w celach statystycznych oraz dochodzeniu ewentualnych roszczeń prawnych.

 

 

 

Nasza biblioteka

Godziny otwarcia

Biblioteka Publiczna

w Babimoście

Poniedziałek 800-1800
Wtorek 800-1800
Środa 800-1800
Czwartek 800-1800
Piątek 800-1800
Sobota nieczynne

 

Filia w Nowym Kramsku

Poniedziałek 1000-1400
Wtorek 900-1300
Środa 1400-1800
Czwartek 900-1300
Piątek 1400-1800

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: